Arbeidsmediationopleiding via het Mediation Educatie Centrum

De opleiding arbeidsmediation geeft u een gedegen ondergrond in het doen van zaken op het gebied van arbeidsconflicten. De onderwerpen die wij behandelen zijn:
De basisuitgangspunten van het mediationproces, de conflicttheorie gericht op de arbeidsconflicten, het specifieke proces in arbeidsmediation, de sociaal psychologische aspecten, de juridische aspecten zoals poortwachter, de Arbowet en de Stecr regeling.  Ook de kenmerken van de Exit mediation staan op het programma.

Onze opleidingen zijn interactief, praktijkgericht en met voldoende theoretische onderbouwing opgezet.

Als arbeidsmediator bent u op de hoogte van deze zaken om het proces van een arbeidsmediation goed te begeleiden. Wat zijn bijv. de UWV-richtlijnen m.b.t. ontslag en re-integratie? Er zal daarnaast door partijen een beroep gedaan worden op (juridische) deskundigheid van de mediator. 

Bij arbeidsconflicten hebben zowel de werkgever als de werknemer belangen. Het is belangrijk dat zij beiden weer gemotiveerd worden door de mediator zodat er weer een grondhouding ontstaat waaruit zij verder kunnen werken aan de samenwerking. Of het nu gaat over het functioneren van een werknemer of er is sprake van een exitgesprek, uiteindelijk hebben beide partijen er belang bij om verantwoord uit elkaar te gaan. Onverwerkte emoties leiden vaak tot onnodige problemen terwijl dit vaak kan worden voorkomen bij het toepassen van mediation. 

Voor de groepsdynamiek tijdens de opleiding is het belangrijk dat de deelnemers weten wat zij aan elkaar hebben. Immers dan wordt deze opleiding een succes.

Gedurende de opleiding dienen de deelnemers in de perioden gelegen tussen de blokken leervragen over arbeidsmediation te beantwoorden, met elkaar respectievelijk te delen en te bespreken. Terugkoppeling volgt bij de start van het opvolgende blok. 

Er zijn ook video’s beschikbaar waarin er extra uitleg wordt gegeven over de verschillende facetten welke komen kijken bij een arbeid gerelateerde mediation. 

Dag 1

Ochtend:

Kennismaking en inleiding

 • Kennismaking
 • Inleiding programma op hoofdpunten, dag indelingen en tijden, verplichte aanwezigheid
 • Benoemen vertrouwelijkheid
 • Mediator als informerend mediator; wel of niet informeren van deelnemers over arbeidsrechtelijke elementen of valkuilen? Waar eindigt informeren en begint het helpen van een deelnemer ten laste van een andere deelnemer?
 • Wel of niet meenemen van adviseurs bij gezamenlijke gesprekken?
 • Hoe omgaan met weerstand van een van de deelnemers? Of een sanctie/ gerechtelijke procedure tegen een van de deelnemers?

Middag:

Casuïstiek waarbinnen bovengenoemde elementen aan de orde komen.

Dag 2

Ochtend:

Ziekteverzuim 1

Onderwerpen

 • Verschillende aspecten van loondoorbetaling bij ziekte
 • Second opinion/ deskundigenoordeel UWV
 • Opschorting
 • Loonstop
 • Wanneer loonopschorting en wanneer loonstop?
 • Wat kan een werknemer doen tegen sancties van werkgever?

Met name staan we stil bij het spanningsveld tussen maatregelen door werkgever en verplichtingen uit de wet versus het niet verstoren van de relatie met werknemer en de gevolgen ervan (en de bijkomende emoties) voor de werknemer. Waar doet een werkgever goed aan? En het (nadelige) effect op de werknemer.

Aansluitend casuïstiek waarbinnen bovengenoemde elementen aan de orde komen.

Middag:

Ziekteverzuim 2

Onderwerpen

 • Re-integratieverplichtingen werkgever en werknemer
 • Eerste en tweede spoor
 • Formele aspecten re-integratie
 • Wat mag een werkgever niet vragen van een werknemer tijdens ziekte/re-integratie?
 • WIA-aanvraag
 • Wat gebeurt er na de toekenning van een WIA-aanvraag?

Een beeld van de verplichtingen voor een werkgever en een werknemer, waar in de praktijk veel ruis ontstaat en waardoor vaak misverstanden en conflicten ontstaan. Werknemers ervaren het als een verplichting en vaak als pesten of druk zetten. Een werkgever doet alleen wat hij volgens de wet moet doen, zo zegt de werkgever vaak.

Aansluitend casuïstiek waarbinnen bovengenoemde elementen aan de orde komen.

Dag 3

Ochtend:

Ontslagrecht in vogelvlucht (verschillende ontslagprocedures)

Onderwerpen:

 • Welke ontslagprocedures zijn er?
 • Wat is de beste procesaanpak in arbeidszaken? Als alternatief voor mediation.
 • Wat is de doorlooptijd van die procedures
 • Wat is de rol en het effect van mediation voorafgaande aan ontbindingszaak bij de rechtbank?
 • Ga je als mediator opschorting vragen van procedures tijdens Mediation?
 • Hoe om te gaan met:
  • Non-concurrentiebeding
  • Relatiebeding
  • Bijzondere (postcontractuele) bedingen
  • Loonvordering (wettelijke rente en wettelijke verhoging)
  • Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

Aansluitend casuïstiek waarbinnen bovengenoemde elementen aan de orde komen.

Middag:

Ontslag en ziek

Onderwerpen:

 • Ziekte en opzegverboden
 • Ziek en toch ontslag?
 • Valkuilen tijdens ziekte
 • Wat doe je als mediator als partijen een VSO willen sluiten tijdens een burn-out van een werknemer?
 • Wat is extra belangrijk bij een VSO tijdens ziekte van een werknemer?

Aansluitend casuïstiek waarbinnen bovengenoemde elementen aan de orde komen.

Dag 4

Ochtend:

Vaststellingovereenkomst

Onderwerpen:

 • Juridische en formele aspecten van een VSO
 • Tips over afspraken die ook geregeld kunnen worden in een VSO
 • Zelf opstellen VSO versus laten opstellen voor adviseurs
 • Het effect van de wettelijke bedenktermijn van een VSO
 • Afsluiten Mediation na ondertekenen VSO of pas na bedenktermijn?
 • Praktijkvoorbeelden

Aansluitend casuïstiek waarbinnen bovengenoemde elementen aan de orde komen.

Middag:

Ontslagvergoedingen en compensatieregeling

Onderwerpen:

 • Transitievergoeding en billijke vergoeding; het verschil in (hoogte van) vergoedingen
 • De partijautonomie bij onderhandelingen
 • Moment inzet adviseurs/ beoordeling afspraken
 • Compensatie van de vergoeding door UWV
 • Praktijkvoorbeelden
 • Inzicht in de financiële en fiscale consequenties bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst
 • De rol van derden, verslaglegging, beslissingsbevoegdheid en geheimhouding in het mediationproces

Aansluitend casuïstiek waarbinnen bovengenoemde elementen aan de orde komen.

Data:

Maandag 22 November: 09:30uur – 16:30uur

Maandag 29 November: 09:30uur. – 16:30uur

Maandag 06 December: 09:30uur – 16:30uur

Maandag 13 December: 09:30uur – 16:30uur

Dagindeling:

Ochtend: 9.30 – 13.00 uur (van 9.30 tot omstreeks 11.00 uur theorie en van 11.00 tot 13.00 uur casuïstiek)

Lunch:    13.00 – 14.00 uur

Middag:  14.00 – 17.00 uur (van 14.00 tot omstreeks 15.00 uur theorie en van 15.00 tot omstreeks 17.00 uur casuïstiek)

Aanwezigheid is verplicht voor alle dagdelen:

Indien een deelnemer door omstandigheden, na afstemming met de hoofdtrainer, niet in staat is de opleiding te (ver)volgen dan zal er in overleg met de hoofdtrainer worden bepaald dat en hoe deze dagdelen kunnen worden ingehaald.

Investering:

€ 1.450,00 excl. BTW

Aan te bevelen literatuur:

Arbeidsrecht 2020 voor de professional, Monique van de Graaf

Arbeidsrecht en mediation, mr. Evan Knipschild en mr. Thijs Ridder

 

Arbeidsrecht in de praktijk, J.P. Volk, P.S. Fluit, D.J.B. de Wolff, D.M. van Genderen en M.E. Steffels

 

Arbeidsovereenkomstenrecht, prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens, mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate, prof. mr. R.A.A. Duk

Begeleiding en (extra) ondersteuning:

Wij zullen als trainers proberen om de veiligheid te bieden waarbinnen men zich tot een goede arbeidsmediator kan ontwikkelen. Bij ons zitten de deelnemers in een ‘Laboratorium’. Men kan dus experimenteren en oefenen totdat de elementen beheerst worden.

Binnen de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de begeleiding van de deelnemers. Hierbij zijn de trainers van de opleiding sterk betrokken.

De begeleiding is er in de eerste instantie op gericht dat men zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Deelnemers die moeite hebben met het omgaan met hun spanningen en/of angsten met betrekking tot de opleiding kunnen contact opnemen met een van de trainers om te bepalen welke ondersteuning men nodig denkt te hebben. Om deze extra ondersteuning te geven zal de hoofdtrainer in overleg met de co-trainer hier extra aandacht aan geven tijdens de opleiding.

Informatievoorziening over opleiding en nazorg:

Tijdens en na de opleiding worden deelnemers via onze internetsites en/of een besloten deelnemers-intranet en/of per e-mail voorzien van naslagwerk, opleidingsinformatie, zoals casussen en publicaties. Ook zullen wij deelnemers attent maken op wijzigingen over arbeidsmediation en de MfN.

Deelnemers kunnen tijdens en buiten de opleiding contact opnemen, telefonisch of per email, met het secretariaat (bemand gedurende kantooruren) van het opleidingsinstituut voor advies en/of eventuele vragen. Indien van toepassing, zal het secretariaat één van de trainers contact op laten nemen met de cursist.

Buiten de opleiding zal dit dienen te gebeuren tijdens de “reguliere” kantoortijden op ma, di, wo, do en vr van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Secretariaat Mediation Educatie Centrum: 

Mediation Educatie Centrum

Overschieseweg 10M

3044 EE Rotterdam

Tel.: 015 – 36 112 36

E-mail: info@mediationeducatie.nl 

Onze website: www.mediationeducatie.nl

Welke vooropleiding heb ik nodig?

Geen! We adviseren voor de opleiding ArbeidsMediation een HBO denk- en werkniveau. De verschillende financiële aspecten en de juridisch delen van de opleiding zorgen ervoor dat de opleiding echt een opleiding is en je voorbereid op een volgende stap in je carrière of zelfs als zelfstandig ondernemer.

Is het in kleine groepen?

De groepsgrootte zal bestaan uit minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers, exclusief de eventuele “inhalers”. Bij alle theoretische onderdelen van de opleiding zal ten minste één trainer aanwezig zijn. Voor alle vaardigheidsonderdelen zullen bij meer dan 6 deelnemers tenminste twee trainers aanwezig zijn. 

Lianne DuijndamArbeidsmediation opleiding