Dag 1: Kennismaking en inleiding

 • Kennismaking
 • Inleiding programma familiemediation opleiding op hoofdpunten, dag indelingen en tijden, verplichte aanwezigheid
 • Benoemen vertrouwelijkheid
 • Introductie familiemediation:
 • stappenplan, voorwaarden, herkennen is erkennen,A� wat doe je wel als familie mediator en wat doe je nooit als familie mediator.
 • Samenwerkingspartners en wijze van inschakelen externe deskundigen
 • De boeken worden uitgedeeld.
 • U krijgt een overzicht op hoofdpunten.

Dag 2: Tijdens dit dagdeel staan het herkennen van emoties en het omgaan met emoties centraal

Met behulp van rollenspellen leert u:

 • Negatieve emoties bespreekbaar te maken en juist ook de plezierige ervaringen te benoemen;
 • Emoties te herkennen om te kunnen bepalen in welke fase partijen zich bevinden in het mediationproces;
 • Te herkennen in welke mate partijen hun verantwoordelijkheid nemen, dan wel a�?de schulda�? neerleggen bij een ander (slachtoffer versus dader);
 • Met behulp van het Rouwproces volgens Gubler Ross te herkennen in welke fase partijen zich bevinden (ontkenning, protest, onderhandelen, depressie, aanvaarding);
 • Aandacht te hebben voor de vraag achter de vraag;
 • De juiste deskundige in te schakelen;
 • Ruziegedrag en ruziepatronen in relaties, gezinnen en families te herkennen;

M.b.v. een videofragment of rollenspel zien (de vechtscheiding) dient u te bepalen:

 • wat de positie van partijen bij de aanvang van de mediation is;
 • hoe ver de situatie reeds geA�scaleerd is;
 • wie de rol van verlater en verlatene inneemt;
 • wat de positie van de mediator is;
 • hoe de machtsverhouding van partijen is;
 • of contra-indicaties aanwezig zijn.

U krijgt uitleg over het fenomeen a�?misbruik van mediationa�? en er worden andere contra-indicaties voor familiemediation benoemd.

U krijgt uitleg over het belang van de scheidingsmelding voor de structurering van de bemiddeling:

 • scheidingsbesluit
 • scheidingsaanvaarding
 • scheidingsmelding aan de kinderen
 • zakelijk proces
 • de vermogensverdeling, alimentatie,A�juridische gevolgen
 • Het opstellen van een gezamenlijke notitie door de scheidende partners bestemd voor hun kinderen, familie en/of vrienden.

Dag 3: Bespreking van de psychosociale ontwikkeling van een kind

 • Het zogenaamde paraplugesprek is een middel om de kinderen op de juiste wijze van de scheiding op de hoogte brengen.
 • De ervaring leert dat ouders, na een goed informatief gesprek door de mediator, het paraplugesprek zonder verdere hulp goed kunnen voeren.
 • De mediator is niet bij het paraplugesprek zelf aanwezig. De vraag of dit wenselijk is wordt niet eensluidend beantwoord.
 • De vraag wordt aan u voorgelegd. Op die manier staat u op een andere manier stil bij het grote belang van het paraplugesprek.
 • Noteer de argumenten voor en tegen
 • Het komt voor dat de kinderen na het gesprek met hun ouders toch nog een gesprek willen met de mediator
 • Hoe gaat U hiermee omA�Gewezen wordt op de casus a�?Belinda en Marka�?: de mogelijke beschuldigingen door beiden

Dag 4: Ouderschapsplan

 • wanneer is een ouderschapsplan vereist
 • wat de gangbare inhoud van een ouderschapsplan is;
 • de afdwingbaarheid van een ouderschapsplan.
 • Plenair wordt besproken wanneer het opportuun is kinderen bij de mediation te betrekken. Vergelijk uw mening met die van de andere mediators en met inzichten uit de literatuur.
 • Aan de hand van de rollenpellen worden U mogelijkheden aangeboden in het voeren van kind gesprekken. Deze rollenspellen worden plenair geA�valueerd.
 • Aan de hand van casussen wordt u getraind in het maken van een ouderschapsplan.

Dag 5: Kinderalimentatie

 • Onderhoudskosten kinderen en alimentatie
 • Bepalen draagkracht
 • Juridische, fiscale en financiA�le begeleidingA�Plenaire kinderalimentatieberekening op basis van de casus a�?Papa moet dokkena�?.A�Aan de hand van casussenA� wordt u verder getraind in het maken van een kinder- en partneralimentatieberekening. A�U heeft voorafgaande aan deze dag een opdracht ontvangen ter zake het berekenen van kinder- en partneralimentatie.

Dag 6: Partneralimentatie en convenant

 • Onderhoudsplicht partners en fiscale gevolgen;
 • Behoefte, draagkracht en JUS vergelijking;
 • Budgettering;
 • Inkomsten/uitgaven overzicht
 • Het Nihil-beding;
 • De onderhoudsplicht en het convenant

 

Bespreken plenair partneralimentatieberekening op basis van de casus a�?Belinda en Marka�?.

Aan de hand van de casus wordt u verder getraind in het maken van een partner alimentatieberekening.

Let op: de berekening dient gestoeld te zijn op de inkomsten/uitgaven van zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde. Een dergelijk overzicht dient deel uit te maken van de alimentatieberekening.

Dag 7: Vermogen, schenk- en erfrecht

 • Uitleg afwikkelen vermogensverdeling
 • Uitleg afwikkelen verzekeringen
 • Uitleg en voorbeelden tekst over mogelijke huwelijkse voorwaarden, periodiek en finaal verrekenbeding
 • Korte uitleg over de gevolgen van een scheiding voor ondernemerschap.
 • Schenken en erven; Legitieme portie/legitimaris, wilsrechten; testament
 • Sociale voorzieningen en volksverzekeringen.

De docent/trainer maakt en bespreekt plenair een convenant met een eenvoudige vermogensopstelling inclusief een berekening van de kosten voor levensonderhoud. Dit op basis van de casus a�?Belinda en Marka�?. A�Aan de hand van de casus a�?Belinda en Marka�? wordt getraind in het maken van een convenant met een eenvoudige vermogensopstelling inclusief berekening van de kosten voor levensonderhoud. (alimentatie).

Dag 8: Pensioen en nazorg

 • Wat is pensioen (juridisch, fiscaal en financieel)
 • Hoe komt pensioen tot stand, pensioen leeftijd e.d.?
 • Soort van pensioensystemen, eindloon, middelloon, beschikbare premie.
 • De Invloed van een pensioen op alimentatie.
 • Pensioen Wet a�� Nabestaanden Pensioen.
 • Wet pensioen verevening a�� Ouderdom Pensioen.
 • Uitleg over doelstelling verdelen of verrekenen Ouderdomspensioen.
 • Benoemen en uitleg a�?HR Boon van Loona�?.
 • de procedurele afwikkeling van een echtscheiding en het indienen van een verzoek bij rechtbank;

Afronding, evaluatie en uitreiking certificaten

adminProgramma familiemediation opleiding