Dag 1: Kennismaking en inleiding

 • Kennismaking
 • Inleiding programma familiemediation opleiding op hoofdpunten, dag indelingen en tijden, verplichte aanwezigheid
 • Benoemen vertrouwelijkheid
 • Introductie familiemediation:
 • stappenplan, voorwaarden, herkennen is erkennen, wat doe je wel als familie mediator en wat doe je nooit als familie mediator.
 • Samenwerkingspartners en wijze van inschakelen externe deskundigen
 • De boeken worden uitgedeeld.
 • U krijgt een overzicht op hoofdpunten.

Dag 2: Tijdens dit dagdeel staan het herkennen van emoties en het omgaan met emoties centraal

Met behulp van rollenspellen leert u:

 • Negatieve emoties bespreekbaar te maken en juist ook de plezierige ervaringen te benoemen;
 • Emoties te herkennen om te kunnen bepalen in welke fase partijen zich bevinden in het mediationproces;
 • Te herkennen in welke mate partijen hun verantwoordelijkheid nemen, dan wel de schuld neerleggen bij een ander (slachtoffer versus dader);
 • Met behulp van het Rouwproces volgens Gubler Ross te herkennen in welke fase partijen zich bevinden (ontkenning, protest, onderhandelen, depressie, aanvaarding);
 • Aandacht te hebben voor de vraag achter de vraag;
 • De juiste deskundige in te schakelen;
 • Ruziegedrag en ruziepatronen in relaties, gezinnen en families te herkennen;

M.b.v. een videofragment of rollenspel zien (de vechtscheiding) dient u te bepalen:

 • wat de positie van partijen bij de aanvang van de mediation is;
 • hoe ver de situatie reeds geëscaleerd is;
 • wie de rol van verlater en verlatene inneemt;
 • wat de positie van de mediator is;
 • hoe de machtsverhouding van partijen is;
 • of contra-indicaties aanwezig zijn.

U krijgt uitleg over het fenomeen misbruik van mediation en er worden andere contra-indicaties voor familiemediation benoemd.

U krijgt uitleg over het belang van de scheidingsmelding voor de structurering van de bemiddeling:

 • scheidingsbesluit
 • scheidingsaanvaarding
 • scheidingsmelding aan de kinderen
 • zakelijk proces
 • de vermogensverdeling, alimentatie, juridische gevolgen
 • Het opstellen van een gezamenlijke notitie door de scheidende partners bestemd voor hun kinderen, familie en/of vrienden.

Dag 3: Bespreking van de psychosociale ontwikkeling van een kind

 • Het zogenaamde paraplugesprek is een middel om de kinderen op de juiste wijze van de scheiding op de hoogte brengen.
 • De ervaring leert dat ouders, na een goed informatief gesprek door de mediator, het paraplugesprek zonder verdere hulp goed kunnen voeren.
 • De mediator is niet bij het paraplugesprek zelf aanwezig. De vraag of dit wenselijk is wordt niet eensluidend beantwoord.
 • De vraag wordt aan u voorgelegd. Op die manier staat u op een andere manier stil bij het grote belang van het paraplugesprek.
 • Noteer de argumenten voor en tegen
 • Het komt voor dat de kinderen na het gesprek met hun ouders toch nog een gesprek willen met de mediator
 • Hoe gaat U hiermee om? Gewezen wordt op de casus Belinda en Mark: de mogelijke beschuldigingen door beiden

Dag 4: Ouderschapsplan

 • wanneer is een ouderschapsplan vereist
 • wat de gangbare inhoud van een ouderschapsplan is;
 • de afdwingbaarheid van een ouderschapsplan.
 • Plenair wordt besproken wanneer het opportuun is kinderen bij de mediation te betrekken. Vergelijk uw mening met die van de andere mediators en met inzichten uit de literatuur.
 • Aan de hand van de rollenpellen worden U mogelijkheden aangeboden in het voeren van kind gesprekken. Deze rollenspellen worden plenair geëvalueerd.
 • Aan de hand van casussen wordt u getraind in het maken van een ouderschapsplan.

Dag 5: Kinderalimentatie

 • Onderhoudskosten kinderen en alimentatie
 • Bepalen draagkracht
 • Juridische, fiscale en financiële begeleiding Plenaire kinderalimentatieberekening op basis van de casus, Papa moet dokken. Aan de hand van casussen wordt u verder getraind in het maken van een kinder- en partneralimentatieberekening. U heeft voorafgaande aan deze dag een opdracht ontvangen ter zake het berekenen van kinder- en partneralimentatie.

Dag 6: Partneralimentatie en convenant

 • Onderhoudsplicht partners en fiscale gevolgen;
 • Behoefte, draagkracht en JUS vergelijking;
 • Budgettering;
 • Inkomsten/uitgaven overzicht
 • Het Nihil-beding;
 • De onderhoudsplicht en het convenant

 

Bespreken plenair partneralimentatieberekening op basis van de casus Belinda en Mark.

Aan de hand van de casus wordt u verder getraind in het maken van een partner alimentatieberekening.

Let op: de berekening dient gestoeld te zijn op de inkomsten/uitgaven van zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde. Een dergelijk overzicht dient deel uit te maken van de alimentatieberekening.

Dag 7: Vermogen, schenk- en erfrecht

 • Uitleg afwikkelen vermogensverdeling
 • Uitleg afwikkelen verzekeringen
 • Uitleg en voorbeelden tekst over mogelijke huwelijkse voorwaarden, periodiek en finaal verrekenbeding
 • Korte uitleg over de gevolgen van een scheiding voor ondernemerschap.
 • Schenken en erven; Legitieme portie/legitimaris, wilsrechten; testament
 • Sociale voorzieningen en volksverzekeringen.

De docent/trainer maakt en bespreekt plenair een convenant met een eenvoudige vermogensopstelling inclusief een berekening van de kosten voor levensonderhoud. Dit op basis van de casus Belinda en Mark. Aan de hand van de casus Belinda en Mark wordt getraind in het maken van een convenant met een eenvoudige vermogensopstelling inclusief berekening van de kosten voor levensonderhoud. (alimentatie).

Dag 8: Pensioen en nazorg

 • Wat is pensioen (juridisch, fiscaal en financieel)
 • Hoe komt pensioen tot stand, pensioen leeftijd e.d.?
 • Soort van pensioensystemen, eindloon, middelloon, beschikbare premie.
 • De Invloed van een pensioen op alimentatie.
 • Pensioen Wet Nabestaanden Pensioen.
 • Wet pensioen verevening Ouderdom Pensioen.
 • Uitleg over doelstelling verdelen of verrekenen Ouderdomspensioen.
 • Benoemen en uitleg HR Boon van Loon.
 • de procedurele afwikkeling van een echtscheiding en het indienen van een verzoek bij rechtbank;

Afronding, evaluatie en uitreiking certificaten

Mediation Educatie CentrumProgramma familiemediation opleiding